Mặc định diễn đàn hỗ trợ tất cả các nền tảng video sau:

 • YouTube
 • Vimeo
 • DailyMotion
 • Ted Talks
 • Twitter
 • Instagram
 • Vidyard
 • Reddit
 • SoundCloud
 • Spotify
 • Flickr
 • Meetup
 • Wsitia
 • Cloudapp
 • Loom

Bạn chỉ cần copy và dán vào bài viết thì tự động bài viết sẽ tạo video, bạn không cần upload video từ máy tính vào diễn đàn.